WAAROM HEBBEN WIJ VERKOOPVOORWAARDEN?

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van de Partijen te definiëren die voortvloeien uit de online verkoop van Producten die worden aangeboden op deze Website, uitsluitend als gevolg van de relaties die ze aangaan op het internet. Deze gelden voor online verkoop, met uitsluiting van elk ander document, met inbegrip van de algemene verkoopvoorwaarden die zijn opgenomen in de catalogus van Producten die via de post door J&JOY gedistribueerd wordt.

De verkoop kan afgesloten worden in één van de talen die gebruikt worden op de Website.

De Website maakt het J&JOY mogelijk om producten van de handelsnaam J&JOY aan te bieden (hierna “Producten” genoemd) aan Internetgebruikers die op de Website surfen (hierna “Gebruikers” genoemd). Voor de toepassing hiervan, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en J&JOY gezamenlijk de “Partijen” en individueel “Partij” genoemd worden, en de Gebruiker wordt als “Koper” aangeduid nadat hij een bestelling gevalideerd heeft. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn ook van toepassing voor de Koper.

De Gebruiker die op de Website wenst te kopen, verklaart volledige rechtsbevoegdheid te hebben. Iemand die ongeschikt verklaard werd op basis van artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek, mag onder geen beding kopen op de Website en kan dus niet de status van Koper verwerven, maar kan wel een Gebruiker van de Website zijn. De toegang tot de Website en de diensten die zijn aanbiedt vallen dan onder de verantwoordelijkheid van diens wettelijke vertegenwoordiger die deze bepalingen dient te respecteren. In ieder geval van overdracht van persoonsgegevens, dient de wettelijke vertegenwoordiger het inschrijvingsformulier zelf in te vullen, of de persoon die hij vertegenwoordigt uitdrukkelijke toestemming hiervoor te geven. Hierbij gelden de bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals vastgelegd in artikel 8. hierna.

De bestelling wordt nagekomen, onder voorwaarde dat J&JOY ze niet weigert. Een bestelling kan niet nagekomen worden indien de prijs fout aangegeven werd, bij gebrek aan betaling van eerdere aankopen of wanneer J&JOY oordeelt dat er te veel terugzendingen plaatsvinden of items die verloren gaan.

Elke bestelling van een Product dat op de Website wordt aangeboden vereist raadpleging en uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding vergezeld moet gaan van een geschreven handtekening van de Gebruiker. In overeenstemming met de wet van 9 juli 2001 die bepaalde regels vastlegt over het juridisch kader van elektronische handtekeningen en certificatiediensten, herinneren we u eraan dat de validatie van een bestelling zoals die in artikel 3.3. hierna gepreciseerd wordt, beschouwd wordt als een elektronische handtekening die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening, en als bewijs dient voor de gehele bestelling en het bedrag dat u voor deze bestelling verschuldigd bent.

Ten slotte wordt bepaald dat de Gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden kan opslaan of uitprinten, op voorwaarde dat ze niet gewijzigd worden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1. Doel

De Gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopvoorwaarden te lezen voordat een bestelling geplaatst wordt. Als hij jonger dan 18 is, moet hij duidelijke toestemming hebben van één van zijn ouders of voogd om een bestelling te plaatsen en/of de betaling daarvan.

Artikel 2. Producten-Prijzen

2.1. Producten

De Producten die J&JOY te koop aanbiedt staan op deze Website, op de dag dat de Gebruiker de Website raadpleegt, afhankelijk van de beschikbare voorraad.

Indien een Product niet beschikbaar is, zal de Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. We maken nu al duidelijk dat J&JOY het Product of de Producten die niet beschikbaar zijn kan vervangen door vergelijkbare Producten met een minstens evenredige waarde. Als hij het vervangen Product niet wil behouden, kan de Koper een terugbetaling van het vervangen Product krijgen, volgens de voorwaarden beschreven in Artikel 4 en 7.

De foto's en teksten ter illustratie van de Producten behoren niet tot het contractuele veld. Als de foto's en/of teksten een verkeerd beeld weergeven, kan dit niet op de verantwoordelijkheid van J&JOY betrokken worden.

2.2. Prijs

Prijzen worden weergegeven in Euros. Ze houden rekening met eventuele kortingen alsook de BTW, van toepassing op de dag van de bestelling. De prijzen houden geen rekening met kosten voor de behandeling van de bestelling zoals besproken in artikel 2.3. Deze worden extra in rekening gebracht na definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker bezorgd wordt bij levering van het pakket zal dus de prijs van de producten en de behandelingskosten van de bestelling bevatten.

De prijzen zijn gegarandeerd op de datum van de bevestiging van de bestelling, naarmate de beschikbaarheid van de voorraad en zonder rekening te houden met belangrijke wijzigingen in de lasten, voornamelijk BTW, en zonder fouten of verzuim.

Eventuele promoties verleend in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig op één enkele bestelling per huishouden en met een bepaalde geldigheidsduur. J&JOY behoudt het recht, dat de Gebruiker accepteert, om prijzen op elk moment aan te passen, maar de Producten worden gefactureerd op basis van tarieven van kracht op moment van de bevestiging van de bestelling, evenwel onder voorwaarde van de beschikbaarheid van die Producten.

De Prijzen die op de website weergegeven worden kunnen variëren naargelang introductieprijzen, promoties of solden. J&JOY behoudt het recht om een bestelling te weigeren als de prijs en/of kenmerken van een product vermeld op de website verkeerd blijken te zijn omwille van technisch falen of een menselijke fout.

2.3. Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor de rekening van de Klant op basis van het gewicht en het volume van het pakket (verpakkingen en eventuele geschenken inbegrepen), van de plaats van levering en van de vervoerder of gekozen vervoerwijze.

Verzendkosten zijn gratis in enkele landen en kunnen ook kwijtgescholden worden op ad hoc basis bij tijdelijke promotionele marketing campagnes van J&JOY of nadat een bepaald bedrag van de bestelling overschreden werd. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de stadia in de bestelling.

Verzendkosten zijn beschikbaar ter inzage op de Website in de rubriek “Leveringen”.

Artikel 3. Registratie en Bevestiging van de Bestelling

3.1. Navigatie binnen de Website

De Gebruiker kan kennis nemen van de verschillende Producten die te koop worden aangeboden door J&JOY op de Website.

De Gebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Websites, zonder dat hij zich engageert om een bestelling te plaatsen.

3.2. Registratie van een bestelling

Als de gebruiker een bestelling wil plaatsen, zal hij de verschillende Producten kiezen waar hij geïnteresseerd in is, en toont hij die interesse door te klikken op “Aan mandje toevoegen.”

Op elk moment, kan de Gebruiker:

  • - een overzicht vinden van alle Producten die hij gekozen heeft door op “Mandje” te klikken,
  • - eventuele fouten in de gegevens van de bestelling corrigeren door op de beschrijving van het product te klikken; correctie is niet meer mogelijk eens de Gebruiker geklikt heeft op “Bestelling Plaatsen”,
  • - de selectie van Producten stoppen en deze Producten bestellen door op “Volgende'” te klikken,
  • - verder gaan met zijn aankopen door op “verder winkelen” te klikken.

Op de pagina van het “Mandje,” kan de Gebruiker de code van de “Kortingsbon” die hij heeft ingeven om zijn bestelling te plaatsen en eveneens het volgende vermelden: de verwijzing(en), de gewenste hoeveelheid en de maat. In het geval dat de “Kortingsbon” niet herkend wordt door de Website, kan de Gebruiker de klantendienst contacteren via support@jn-joy.com.

Om Producten die hij heeft gekozen te bestellen, nadat hij geklikt heeft op “Volgende”, moet elke Gebruiker zich identificeren, door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te geven die hij eerder gecreëerd heeft in de rubriek “identificeer uzelf”.

De Gebruiker moet nauwkeurig het formulier dat tot zijn beschikking staat invullen, en de gegevens die nodig zijn voor zijn identificatie aanvullen, namelijk zijn naam, voornaam en postadres. Bovendien moet de Gebruiker zijn e-mailadres voorzien, evenals een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord naar keuze dat hij nodig zal hebben om zich elders op de Website te identificeren.

De Gebruiker aanvaardt dat het ingeven van deze twee indicatoren bewijs zijn van zijn identiteit en van zijn aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Eenmaal geïdentificeerd, moet de Gebruiker het leveringsadres kiezen (zoals gespecifiëerd in artikel 4 hieronder) en de gewenste leveringswijze waarna een bestelbon op het scherm zal verschijnen die het totaalbedrag van de bestelling samenvat (kosten voor behandeling van de bestelling zoals in artikel 2.3 beschreven inbegrepen, tenzij anders aangegeven). De Gebruiker kan de gewenste betaalwijze kiezen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 6.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Zodra hij klikt op de gekozen betaalwijze, wordt de Gebruiker doorverwezen naar een pagina die zijn bestelling samenvat, met name: de producten die hij gekozen heeft, de hoeveelheid, de maat en de prijs. Als de Gebruiker klikt op “ik bevestig mijn bestelling,” bevestigt de Gebruiker definitief zijn bevestiging: de bevestiging wordt geregistreerd en de verkoop is definitief afgesloten. De Gebruiker kan hierna eventuele fouten die tijdens de bestelling gemaakt zijn niet langer corrigeren. De Gebruiker wordt Koper. De bestelbon zal geregistreerd worden in de computerarchieven van J&JOY of zijn leverancier, eveneens opgeslagen op een betrouwbare en duurzame manier, en zal beschouwd worden als bewijs van contractuele relaties tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens gearchiveerd op elektronische manier, uitsluitend bestemd voor gebruik van J&JOY.

Volgens volgend artikel 5, beschikt de Koper over het recht om de aankoop te annuleren, zonder boetes en zonder opgave van redenen, binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de Producten door J&JOY.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Zodra de verkoop definitief afgesloten is, wordt een samenvatting van de bestelling door J&JOY gestuurd naar het e-mailadres dat de Koper heeft aangegeven tijdens zijn bestelling.

Deze bevestiging zal alle elementen van het contract tussen de Partijen hernemen en geldt als bewijs van de verkoop die is afgesloten tussen de partijen. Dit geldt eveneens als bevestiging van de beschikbaarheid en prijs van de items, promoties en verzendkosten. De factuur die geadresseerd zal zijn aan de Gebruiker bij de levering van het pakket omvat dus de prijs van de producten, alsmede deelname in de verzendkosten van de bestelling, en indien van toepassing, deelname in de betalingskosten. J&JOY behoudt het recht een bestelling te weigeren als de prijs en/of kenmerken van een product vermeld op de website fout blijken te zijn omwille van technisch falen of een menselijke fout.

Aangaande de gepersonaliseerde producten (“MonPolo” of “MonPolo Club” producten: www.monpolo.be, www.monpolo.be/club), hun kleuren, foto's en kenmerken zijn indicatief en kunnen verschillen met het uiteindelijke product. Houd er rekening mee dat de grootte en plaatsing van gepersonaliseerde motieven afhankelijk zijn van de interpretatie van J&JOY. De weergave van een personalisatie op textiel zal niet exact overeenstemmen met een beeld op scherm. De combinatie van verschillende labeltechnieken en verschillende kleuren kan variaties in het resultaat teweeg brengen waar de klant rekening mee dient te houden, J&JOY kan hier in geen geval verantwoordelijk voor gehouden worden. Bovendien behoudt J&JOY het recht om een design van de Koper voor een gepersonaliseerd artikel wel of niet te aanvaarden, zelfs nadat de bestelling betaald is. Als het motief dat de Koper gecreëerd heeft om welke reden dan ook ingaat tegen de waarden van J&JOY en dit leidt tot een annulering van de bestelling, engageert J&JOY er zich toe de klant binnen 2 werkdagen terug te betalen.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijn

Volgende levertermijnen zijn van toepassing:

Voor items beschikbaar voor levering in België, Nederland en/of Luxemburg bedraagt de levertijd meestal 24 werkuren, vanaf de dag waarop de betaling van de bestelling van de Koper werd ontvangen.

De levertijd voor items beschikbaar voor levering in een ander Europees land is tussen 48 en 96 werkuren, vanaf de dag waarop de betaling van de bestelling van de Koper werd ontvangen.

In het geval dat de bestelling niet uitgevoerd kan worden met een maximale levertijd van 30 werkdagen, vanaf de dag waarop de betaling van de bestelling van de Koper werd ontvangen, beschikt de Koper over het recht om van de Aankoop af te zien. Voor bestellingen waarvan de samenvatting die aan de Koper werd verzonden “beschikbaar binnen x weken” preciseert, is de maximale levertijd 30 werkdagen bovenop het aantal weken in kwestie.

Langere levertermijnen kunnen van toepassing zijn tijdens promotionele periodes.

4.2. Leveradres

Producten die besteld werden door de Koper zullen geleverd worden op het adres dat deze laatste heeft aangegeven op de bestelbon.

In elk geval zullen de Producten geleverd worden via de reguliere postdiensten of per koerier. J&JOY is niet aansprakelijk voor late leveringen veroorzaakt door de postdiensten of vervoersmaatschappijen, en ook niet in geval van verlies van Producten of stakingen.

Risico's van het vervoer worden gedragen door de Koper, die een protest ondersteund door redenen moet aangeven bij de postdiensten of de vervoersmaatschappij, binnen drie (3) werkdagen na de levering. Bovendien wordt gepreciseerd dat de eigendom van de bestelde Producten pas overgaat op de Koper na de volledige betaling van de gefactureerde prijs, verzendkosten inbegrepen. Alle andere risico's van verlies en schade aan de Producten worden overgedragen aan de Koper vanaf de levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een tijd van dertig (30) kalenderdagen (twintig (20) werkdagen) om de Producten die hij besteld heeft terug te sturen, op zijn kosten en zonder boetes of opgave van redenen. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van de bestelling.

In geval van uitoefening van deze optie, geldt de volgende procedure: de Koper stuurt de desbetreffende Producten terug nadat hij de retour procedure heeft gevolgd die beschikbaar is op deze link: https://www.jn-joy.com/nl/content/111-terugzendingen/ 
in overeenstemming met het genoemde SPF-economieformulier: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf.

Worden niet terug genomen:

 • - er zal een schadevergoeding worden gevraagd aan de consument in geval van beschadigde artikelen.
  - de artikelen moeten bij voorkeur in de originele verpakking worden geretourneerd.

 • - items beschadigd door verwaarlozing, misbruik of terug gemaakt door derden of de Koper zelf.
 • - items gepersonaliseerd op vraag van de Koper (bv: MonPolo of MonPolo Club)
 • - indien nodig wordt een schoonmaaktoeslag geclaimd.

Items die teruggestuurd worden in deze staat blijven bij J&JOY ter beschikking van de Koper, die ze toch moet betalen. In geval van abnormale of onrechtmatige terugzending, behoudt J&JOY het recht om latere bestellingen te weigeren.

Ze moeten teruggestuurd worden naar:

 • J&JOY – retours eshop
 • Au Fonds Râce 19B
 • 4300 Waremme
 • BELGIQUE

De Koper moet het bewijs van de terugzending gedurende 3 maanden bewaren. Als de items defect zijn van overeenstemming, zullen de verzendkosten worden terugbetaald. In elk ander geval, blijven de verzendkosten voor rekening van de Koper.

De Koper is verantwoordelijk voor de Producten tot het moment dat ze J&JOY bereiken. Deze laatste zal pas overgaan tot de terugbetaling van de geretourneerde goederen als aan alle voorwaarden is voldaan. Als aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, zal J&JOY een bevestigingsmail sturen naar de Koper (naar het adres aangegeven op de bestelbon) en overgaan tot de terugbetaling van de overgeschreven som in cash of in de vorm van een aankoopbon van J&JOY binnen de veertien (14) dagen, vanaf de verzendingsdatum van de eerder vermelde e-mail, met uitzondering van de retourkosten van de Producten die nog steeds onder de verantwoordelijkheid van de Koper blijven.

De terugbetaling zal uitgevoerd volgens dezelfde betaalmethode die wordt gebruikt voor de initiële transactie worden via een aankoopbon of via krediet op de bankrekening of de kredietkaart die gebruikt werd voor de Producten.

Het herroepingsrecht dat in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt voorzien, geldt enkel in het strikte kader van de uitvoering van de wet op de consumentenbescherming. Houdt er rekening mee dat voor ondergoed, op maat gemaakte producten en door de Koper gepersonaliseerde producten (“MonPolo” of “MonPolo Club” producten: www.monpolo.be, www.monpolo.be/club) geen recht hebben op terugzending, omruiling of terugbetaling, behalve in het geval van een defect aan een product (zie https://www.jn-joy.com/nl/content/111-terugzendingen), zoals bepaald in Art. XIV. 47 van het Herroepingsrecht bij verkoop op afstand van het Wetboek van Economisch Recht.

Artikel 6. Betaling

Elke bestelling impliceert een deelname in de verzendkosten zoals bepaald in artikel 2.3, en, indien nodig, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze.

Worden niet geaccepteerd als betalingswijzen: postzegels, overschrijvingen bijgesloten bij de bestelling, cash geld bijgesloten bij de bestelling en cheques.

Bij de bevestiging van een bestelling, wordt de Koper gevraagd om te kiezen tussen de volgende betalingswijzen:

 • - Met een VISA-kaart of MasterCard: hij geeft het nummer en de vervaldatum aan op de bestelbon: de betaling gebeurt vervolgens volgens de voorwaarden afgesproken met zijn bank;
 • - Met een TEGOEDBON of een WAARDEBON, dit moet altijd vermeld worden op het moment van de bestelling: J&JOY trekt deze van het bedrag af en, indien nodig, betaalt J&JOY het eventuele resterende saldo terug (behalve bij WAARDEBONs);
 • - Met PAYPAL: de Koper geeft zijn PayPal-rekeningnummer aan (op voorwaarde dat deze voldoende voorzien is).
 • - Via een online overschrijving (NETbanking) via ING Home pay, Dexia, CBC, KBC, FORTIS of elke andere in België erkende bankinstelling.

In elk geval behoudt J&JOY het recht om elke bestelling of levering te weigeren in volgende gevallen:

  • - bestaande processen met de Koper
  • - gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling door de Koper
  • - toelatingsweigering van de bankkaart door de bancaire organisatie
  • - niet-betaling of gedeeltelijke betaling

J&JOY kan dan in geen elke geval verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 7. Garanties

De Koper dient het garantiebewijs zorgvuldig te bewaren: deze wordt bij het leveringsbewijs gevoegd.

In geval van een probleem bij de ontvangst van een pakket, kan de Koper J&JOY contacteren via e-mail of telefoon.

7.1. Omruiling of terugzending van items

Als een artikel de Koper niet bevalt, heeft hij een herroepingsrecht volgens artikel 5 om dit terug te sturen in de originele verpakking. Alle items die worden terug gestuurd moeten in een nieuwe en volledige staat verkeren.

Worden niet terug genomen:

   • - items die door de Koper bevuild of beschadigd zijn, evenals gedragen kleding.
   • - items zonder de originele verpakking, onvolledige items
   • - items beschadigd door verwaarlozing, misbruik of terug gemaakt door derden of de Koper zelf.
   • - items gepersonaliseerd op vraag van de Koper (bv: MonPolo of MonPolo Club)
   • - ondergoed en sokken

Items die teruggestuurd worden in deze staat blijven bij J&JOY ter beschikking van de Koper, die ze toch moet betalen. In geval van abnormale of onrechtmatige terugzending, behoudt J&JOY het recht om latere bestellingen te weigeren.

De Koper moet het bewijs van de terugzending gedurende 3 maanden bewaren. Als de items defect zijn, zullen de verzendkosten worden terugbetaald. In elk ander geval, blijven de verzendkosten voor rekening van de Koper.

Opgelet, in geval van een terugzending tijdens de solden, worden de items met korting enkel terugbetaald in de vorm van een aankoopbon. Deze zal 1 jaar geldig zijn.

7.2. Wettelijke garantie

De Koper profiteert van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming, bestaand op het moment van de levering van het item, dat hij niet kende of verondersteld werd te kennen op het moment dat het contract afgesloten werd en dat verschijnt binnen twee jaar na datum van de levering. In dat geval, kan de Koper ofwel de reparatie of de vervanging van zijn item eisen, en als deze opties niet mogelijk zijn, een passende prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst zoals wettelijk voorzien (art. 1649 bis en naar het Burgerlijk Wetboek). Om dit te doen, verwittigt de Koper J&JOY schriftelijk binnen ten laatste twee maanden nadat hij het defect heeft vastgesteld. Als het defect binnen zes (6) maanden na datum van levering verschijnt, is het, in principe, aan J&JOY om te bewijzen dat het nog niet bestond ten tijde van de levering. Na de termijn van twee jaar, kan de Koper niet langer de reparatie of vervanging van zijn item eisen, behalve als het op de website anders vermeld is. Items met een normale levensduur van minder dan twee jaar, stel zes maanden, volgens algemeen gekend gebruik of de staat van techniek (in het bijzonder rekening houdend met de prijs), vallen enkel onder garantie gedurende hun normale levensduur. De wettelijke rechten die de Koper heeft volgens de Belgische wetgeving op de verkoop van consumentengoederen worden niet beïnvloed door garanties elders op deze website beschreven.

7.3. Correspondentie en bezoekadres

Elke correspondentie of communicatie in verband met de garanties beschreven in dit artikel, dienen geadresseerd te worden aan J&JOY, Avenue Edmond Leburton 6 te 4300 Waremme, tel: +32 19/30.25.82, e-mailadres: support@jn-joy.com.

Artikel 8. Andere bepalingen

8.1. Overmacht

J&JOY is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen die voortkomen uit dit contract, als deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht, met name de aanwezigheid van computervirussen, in geval van verstoringen of volledige of gedeeltelijke stakingen bij post- en vervoer- en/of communicatiediensten, overstroming, brand.

Evenementen die voldoen aan de criteria die werden vastgesteld door de jurisprudentie worden gezien als geval van overmacht.

In geval van overmacht, brengt J&JOY de Gebruiker/Koper binnen vijf (5) werkdagen op de hoogte van dit evenement.

Als de overmacht meer dan één (1) maand voor problemen zorgt, kan J&JOY de bestelling niet nakomen en is ze verplicht ze de Koper in dat geval terug te betalen.

8.2. Gedeeltelijke invaliditeit

De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van één van deze bepalingen in deze algemene verkoopwaarden, doet geen afbreuk aan de validiteit of toepasbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig, engageren de partijen zich ertoe om de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige bepaling die economisch gezien het dichts bij de ongeldige of onuitvoerbare bepaling ligt.

Het feit dat J&JOY op een bepaald moment geen gebruik maakt van deze algemene verkoopvoorwaarden, kan niet zo worden opgevat dat ze het later ook niet gaan doen.

8.3. Gehele overeenkomst

Deze algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling doorgegeven aan de Koper behoren tot hetzelfde contract en vormen samen het geheel van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zullen de algemenen verkoopvoorwaarden de overhand hebben.

8.4. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

De contractuele betrekkingen tussen de partijen en deze algemene verkoopvoorwaarden vallen onder de bevoegdheid van het Belgisch recht, ook in geval beroep van garantie. De partijen gaan uitdrukkelijk akkoord met de toepassing het Verdrag van Wenen over de internationale verkoop van goederen.

Elk geschil met betrekking tot de vorming, uitvoering, interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden alsook alle overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn en die niet in der minne kunnen worden opgelost, zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Luik en, indien van toepassing, de vrederechter van het kanton van Waremme.

ARTIKEL 9. GIFTCERTIFICAAT

9.1. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar noch restitueerbaar

9.2. Cadeaubonnen kunnen niet opnieuw worden geladen

9.3. Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt op onze online verkoopsite of in onze winkels